Podmienky používania serveru Quizana

Článok I.

Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

 1. Obchodná spoločnosť Quizana s.r.o. so sídlom Borieková 4, Košice 040 22, IČO 52 283 984 ďalej len "prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom serveru "Quizana" a poskytovateľom služby prostredníctvom serveru "Quizana" (ďalej na účely týchto podmienok tiež len ako "server").
 2. Používateľom serveru je každá fyzická osoba, ktorá prostredníctvom siete internet vstupuje na server Quizana a následne aj využíva služby serveru Quizana (ďalej len ako "používateľ" alebo "používatelia") poskytované prevádzkovateľom. Používateľom môže byť registrovaný používateľ alebo aj neregistrovaný používateľ. Na riadne a aktívne využívanie všetkých služieb serveru je oprávnený len registrovaný používateľ a riadne a aktívne využívanie všetkých služieb serveru je preto podmienené riadnou registráciou používateľa. Neregistrovaný používateľ je oprávnený využívať služby serveru len v obmedzenom rozsahu určenom prevádzkovateľom alebo vôbec.
 3. Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania serveruQuizana (ďalej len "podmienky") za účelom úpravy vzájomných práv a povinností prevádzkovateľa a jednotlivých používateľov pri poskytovaní služby prevádzkovateľom prostredníctvom serveruQuizana a pri využívaní tejto služby jednotlivými používateľmi.
 4. Služby poskytované prostredníctvom serveru Quizana sú predovšetkým:
  • možnosť vytvárania a následného vkladania vlastných testov (kvízov) na server pre jednotlivých používateľov v akomkoľvek svetovom jazyku a akéhokoľvek tematického zamerania, obsah ktorých musí však byť vždy plne v súlade s týmito podmienkami,
  • používanie (vyplňovanie za účelom vyhodnotenia) zverejnených testov (kvízov) na serveri,
  • čítanie príspevkov, vytváranie a vkladanie vlastných príspevkov v rámci diskusie na serveri,
  • používanie ostatných dostupných služieb servera Quizana.
 5. Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a registrovaným používateľom služby na serveri Quizana vzniká na základe registrácie na serveri v súlade s týmito podmienkami.
 6. Tieto podmienky sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na neregistrovaného používateľa, primerane v závislosti od rozsahu možností využívania služieb neregistrovaným používateľom a ich úprave týmito podmienkami.

Článok II.

Registrácia používateľa

 1. Riadne a aktívne využívanie všetkých služieb serveru je oprávnený len registrovaný používateľ a riadne a aktívne využívanie všetkých služieb serveru je preto podmienené riadnou registráciou používateľa.
 2. Využívanie všetkých služieb registrovaným používateľom je v súčasnosti bezplatné. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že využívanie niektorých služieb môže byť v budúcnosti spoplatnené, ak sa tak stane, bude o tom používateľ vopred informovaný a bude môcť vyjadriť svoj súhlas s využívaním aj spoplatnených služieb, pričom v takom prípade by došlo aj k zmene týchto podmienok.
 3. Neregistrovaný používateľ je oprávnený využívať služby serveru len v obmedzenom rozsahu určenom prevádzkovateľom alebo vôbec.
 4. Registrácia sa vykonáva elektronicky prostredníctvom serveraQuizana riadnym vyplnením registračného formulára a odoslaním registračných údajov na server, pričom podmienkou registrácie je tiež vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami.
 5. Riadnym vyplnením registračného formulára sa rozumie úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov. Vyplnené údaje používateľa musia byť v súlade so skutočným stavom, správne a pravdivé. Vyplnené údaje tvoria registračný profil používateľa, ktorý je možné kedykoľvek upraviť. Používateľ je povinný zmeny v registračných údajoch bez zbytočného odkladu upraviť prostredníctvom servera v položke "upraviť profil".
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo registráciu odmietnuť zrušením registrácie. Odmietnuť registráciu je prevádzkovateľ oprávnený najmä, ak sa po vyplnení registrácie zistí, že vyplnené registračné údaje sú v rozpore s týmito podmienkami.
 7. Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a registrovaným používateľom vzniká momentom úspešného vykonania registrácie registrovaného používateľa zriadením registračného užívateľského profilu (ďalej len ako "profil"). Registrácia platí na dobu neurčitú.
 8. Registrovaný používateľ využíva služby pre registrovaného užívateľa servera prihlásením sa do svojho profilu, do momentu prihlásenia a od momentu odhlásenia používateľ využíva len služby určené pre neregistrovaného používateľa.
 9. Údaje v profile používateľa (vrátane prístupového hesla) je oprávnený zmeniť len používateľ alebo v prípade porušenia týchto podmienok používateľom aj prevádzkovateľ z vlastného podnetu.
 10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť a uchovanie prístupového hesla používateľa k svojmu profilu a nie je povinný zvolené heslo akoukoľvek cestou používateľovi zasielať. V prípade straty hesla prevádzkovateľ na dôvodnú žiadosť používateľa oznámi dočasné heslo na e-mailovú adresu v profile používateľa za účelom zmeny hesla používateľom.
 11. Používateľ je povinný uchovávať prístupové heslo k profilu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu. V prípade straty alebo prezradenia prístupového hesla k profilu tretím osobám prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo zneužitie údajov alebo zneužitie profilu.
 12. V prípade zneužitia profilu na žiadosť používateľa alebo aj z vlastného podnetu prevádzkovateľ môže zrušiť registráciu registrovaného používateľa.
 13. Prevádzkovateľ je oprávnený v súlade s týmito podmienkami jednostranne dočasne obmedziť prístup k serveru alebo celkom zrušiť registráciu aj bez predchádzajúceho upozornenia, najmä z nasledovných dôvodov:
  • v prípade porušenia týchto podmienok používateľom,
  • v prípade porušenia všeobecne záväzného právneho predpisu SR používateľom,
  • v prípade nerešpektovania výzvy prevádzkovateľa urobenej v súlade s týmito podmienkami alebo všeobecne záväzným právnym predpisom SR,
  • v prípade absencie aktivity používateľa po dobu podľa týchto podmienok alebo pravidiel servera,
  • v prípade porušenia práv prevádzkovateľa alebo iného používateľa používateľom,
  • v prípade nezaplatenia dohodnutej ceny za používanie služieb riadne a včas, ak budú spoplatnené.
  Dočasné obmedzenie prístupu k serveru alebo jednostranné zrušenie registrácie prevádzkovateľ oznámi používateľovi až dodatočne na e-mailovú adresu uvedenú v profile používateľa s uvedením dôvodu. Opätovná registrácia takto zrušenej registrácie podľa tohto bodu podmienok je možná len so súhlasom prevádzkovateľa, ktorý nie je povinný súhlas udeliť a opätovnú registráciu akceptovať.
 14. Používateľ môže prevádzkovateľa požiadať o zrušenie registrácie alebo tak urobí sám prostredníctvom servera, ak server takúto možnosť umožňuje. Prevádzkovateľ takejto žiadosti vyhovie bez zbytočného odkladu zrušením registrácie, ak server takúto možnosť neumožňuje. Opätovná registrácia je možná kedykoľvek po dobrovoľnom zrušení registrácie.
 15. Momentom zrušenia registrácie právny vzťah medzi prevádzkovateľom a registrovaným používateľom podľa týchto podmienok zaniká.
 16. Registrovať sa môže len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 16 rokov.
 17. Server umožňuje prihlásenie aj prostredníctvom sociálnej siete facebook. V takom prípade sa tieto podmienky použijú primerane aj na prihlásenie vykonané prostredníctvom sociálnej siete facebook a prihlásenie prostredníctvom sociálnej siete facebook sa považuje za registráciu podľa týchto podmienok so všetkými právami a povinnosťami z toho plynúcimi.

Článok III.

Zodpovednosť používateľa za obsah zverejnených údajov

 1. Používateľ v celom rozsahu zodpovedá za dáta alebo obsah ním zverejňovaných údajov na serveri prevádzkovateľa a zbavuje tak prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek osobnej alebo majetkovej povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami. Prevádzkovateľ tak nezodpovedá za dáta, informácie a obsah sprístupnený a uverejnený používateľom. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za obsah profilu, testov alebo príspevkov do diskusie. Používateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi prípadnú škodu, ktorá mu vznikla ako následok porušenia týchto podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov používateľom alebo osobou, ktorej toto konanie užívateľ umožnil.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obsah (najmä obsah profilu, testu alebo príspevok v diskusii) zverejňovaný používateľom odstrániť, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s týmito podmienkami alebo s dobrými mravmi.
 3. Používateľ súhlasí s tým, že názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky, ktoré zverejní na serveri (ďalej len "príspevky") je prevádzkovateľ oprávnený použiť za účelom prezentácie a propagácie vlastných produktov alebo služieb alebo tohto servera. Používateľ týmto udeľuje bezplatný, nevýhradný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie príspevkov. Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania platnosti registrácie u prevádzkovateľa. Zrušením registrácie však prevádzkovateľ nie je povinný tieto príspevky akokoľvek použiť a je ich oprávnený kedykoľvek zo servera odstrániť v časti alebo v celom rozsahu.
 4. Používateľ týmto vyslovuje v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii v profile, s tým, že e-mail alebo SMS správa podľa môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je prevádzkovateľ. Tento súhlas so zasielaním e-mailov alebo SMS správ môže používateľ však kedykoľvek odvolať oznámením prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu uvedenú na serveri. Odvolanie súhlasu sa netýka e-mailov, ktoré prevádzkovateľ zasiela používateľovi akokoľvek v súvislosti s jeho registráciou na serveri alebo sú inak nevyhnutné pre využívanie služieb servera v súlade s týmito podmienkami.

Článok IV.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľa

 1. Používateľ vyjadruje súhlas so zobrazovaním reklamy na serveri a zasielaním reklamných e-mailov prevádzkovateľom na adresu uvedenú v jeho profile ohľadom výrobkov alebo služieb tretích osôb.
 2. Používateľ je povinný:
  • používať služby poskytované prevádzkovateľom v súlade s týmito podmienkami, ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi,
  • oznámiť prevádzkovateľovi všetky známe skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť prevádzkovateľovi vznik akejkoľvek škody a/alebo poškodiť meno prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu,
  • zabezpečiť, aby využívaním služby používateľom neboli porušované práva alebo oprávnené záujmy tretích osôb alebo prevádzkovateľa,
  • neurážať a neobťažovať ostatných používateľov v diskusii alebo iným spôsobom na serveri,
  • nesnažiť sa neoprávnene prihlásiť na server prostredníctvom iného používateľského profilu a neprihlasovať sa neoprávnene na server prostredníctvom iného používateľského profilu,
  • nepoškodzovať práva iných používateľov,
  • žiadnym spôsobom kdekoľvek na serveri, najmä v profile, v testoch alebo v diskusii neumiestňovať alebo nezverejňovať alebo nepropagovať:
   1. erotický alebo pornografický materiál alebo obsah alebo odkazy naň,
   2. názory alebo obsah podnecujúci k diskriminácii alebo k neznášanlivosti na základe pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality,
   3. názory alebo obsah podnecujúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti,
   4. názory alebo obsah propagujúci fašistickú alebo komunistickú ideológiu alebo iné podobné všeobecne odsudzované ideológie,
   5. akékoľvek iné názory alebo obsah v rozpore so zákonom, najmä hanlivý, urážlivý, výhražný, vulgárny, obscénny obsah alebo obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k priestupku a/alebo trestnému činu alebo k ľudskej neznášanlivosti, alebo ktorý takéto konanie schvaľuje,
   6. názory alebo obsah propagujúci akékoľvek násilie alebo obsah podnecujúci k nenávisti,
   7. názory alebo obsah propagujúci alebo schvaľujúci vojnu, kruté alebo inak neľudské konanie,
   8. obsah schvaľujúci trestný čin alebo vychvaľujúci jeho páchateľa,
   9. politické názory,
   10. obsah prezentujúci alebo propagujúci politickú stranu alebo hnutie alebo ich predstaviteľov,
   11. obsah ohrozujúci oprávnené záujmy prevádzkovateľa, najmä obsah propagujúci rovnaké alebo podobné služby, ako poskytuje prevádzkovateľ prostredníctvom tohto servera alebo iných jeho serverov,
   12. reklamu, najmä prezentáciu alebo propagáciu výrobkov alebo služieb súvisiacu s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť výrobky alebo služby na trhu,
   13. obsah prezentujúci alebo propagujúci alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, schvaľujúci alebo zľahčujúci užívanie týchto látok,
   14. obsah prezentujúci, či propagujúci lieky viazané na lekársky predpis, omamné a psychotropné látky,
   15. obsah majúci charakter odborného poradenstva, ktorého poskytovanie je viazané na zákonnú licenciu alebo povolenie alebo iné oprávnenie,
   16. obsah majúci charakter poskytovania služby za odplatu alebo bezplatne, okrem využívania služieb servera používateľom najmä vkladaním testov,
   17. obsah prezentujúci alebo propagujúci zbrane, výbušniny a strelivo,
   18. vulgarizmy, slovné spojenia, výrazy alebo názory v rozpore s dobrými mravmi,
   19. obsah ohrozujúci fyzický, psychický vývin maloletých alebo ohrozujúci mravnú výchovu mládeže,
   20. nepravdivé, neoverené alebo zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretích osobách,
   21. odkazy na server so zameraním na zakázaný obsah podľa týchto podmienok alebo iný reklamný obsah,
   22. obsah porušujúci autorské práva, práva duševného vlastníctva, iné vlastnícke práva, práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu obchodného tajomstva, know-how a obchodného mena, práva na ochranu spotrebiteľa,
   23. písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy bez jej výslovného a preukazného súhlasu,
   24. obsah, ktorého umiestnením alebo zverejnením dochádza k akémukoľvek porušovaniu zákona.
 3. Používateľ berie na vedomie, že služby servera Quizanavyužíva na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie profilu alebo poškodenie práv používateľa tretími osobami najmä z dôvodu straty prístupového hesla alebo aj z iných dôvodov, za ktoré prevádzkovateľ v zmysle zákona nemôže niesť zodpovednosť.
 4. Používateľ nesmie používať žiadne aplikácie alebo iné prostriedky, ktoré by ho týmto akokoľvek zvýhodňovali pri vyhodnocovaní testov.
 5. Používateľ súhlasí s tým, že výsledky jeho hodnotení budú zverejnené v celkových hodnoteniach používateľov servera (rebríčkoch). Tento súhlas je podmienkou platnosti registrácie.
 6. Používateľ súhlasí s tým, že vyplňovaním testov môže byť zaradený aj do prebiehajúcej súťaže o vecné ceny na serveri, pričom presné vymedzenie predmetu a lehoty súťaže, druh cien a podmienky súťaže budú zverejnené na serveri pre konkrétnu súťaž.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú používateľovi priamo, či nepriamo alebo len náhodne v dôsledku využívania služieb servera používateľom alebo v dôsledku nemožnosti využívania služieb servera používateľom alebo tretími osobami.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepretržitú prevádzku služieb servera alebo za bezchybnú činnosť bezplatných služieb servera a za škody s týmto spojené používateľovi.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez udania dôvodu obmedziť alebo pozastaviť prevádzku servera, pokiaľ dôjde k obmedzeniu alebo pozastaveniu poskytovania bezplatných služieb servera.

Článok V.

Reklamačné podmienky a podávanie sťažností alebo podnetov

 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že len platené služby servera budú poskytované riadne a včas.
 2. Reklamáciou sa pre účely podmienok rozumie uplatnenie práva používateľa zo zodpovednosti za vady alebo nedostatky alebo chyby poskytovanej platenej služby prevádzkovateľom používateľovi.
 3. Reklamácia platených služieb sa uplatňuje podľa Reklamačného poriadku servera, ktorý obsahuje informácie o postupe, uplatňovaní a vybavovaní reklamácie platených služieb. Prevádzkovateľ vydá Reklamačný poriadok v momente, kedy začne s poskytovaním platených služieb.
 4. Používateľ je oprávnený zaslať prevádzkovateľovi sťažnosť alebo podnet týkajúci sa buď služieb servera alebo iných používateľov, a to len e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú pre tento účel na serveri Quizana. Sťažnosť alebo podnet musí obsahovať:
  • označenie, že či ide o sťažnosť alebo podnet,
  • čoho sa týka, pričom sťažnosť alebo podnet sa môže týkať len služieb tohto servera alebo iných používateľov,
  • údaje o používateľovi z profilu,
  • presný dôvod sťažnosti alebo podnetu,
  • navrhovaný spôsob riešenia,
  • pričom musí byť zrejmé, že nejde o reklamáciu platených služieb servera.
 5. Prevádzkovateľ nie je povinný zaoberať sa sťažnosťou alebo podnetom, ktoré neobsahujú vyššie uvedené náležitosti, a ani o tomto upovedomiť používateľa.
 6. Prevádzkovateľ nie je povinný sťažnosti alebo podnetu vyhovieť, a to najmä, ak sú sťažnosť alebo podnet nedôvodné alebo sa týkajú bezplatných služieb servera, za ktorých bezporuchovosť nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť. Prevádzkovateľ sťažnosť alebo podnet vybaví v lehote ním určenej. O vybavení sťažnosti alebo podnetu upovedomí používateľa e-mailom na adresu v jeho profile. Prevádzkovateľ, nakoľko nejde o reklamáciu platených služieb servera, nie je povinný sťažnosti alebo podnetu vyhovieť, avšak sťažnosti alebo podnety bude vybavovať v dobrej viere, pričom sťažnosti vyhovie najmä vtedy, ak by používateľ bol preukázateľne nevybavením sťažnosti hrubo poškodený prevádzkovateľom na svojich právach v zmysle zákonov SR.
 7. Používateľ berie na vedomie, že sťažnosť alebo podnet sa netýkajú platených služieb servera, na ktoré je určená reklamácia podľa Reklamačného poriadku, ak takéto prevádzkovateľ poskytuje.

Článok VI.

Ochrana osobných údajov

NÁŠ ZÁVÄZOK VOČI VÁM

Na Quizane je vaše súkromie najvyššou prioritou. Vaše súkromie je základom návrhov a budovania služieb, ktoré poznáte a máte radi, aby ste im mohli úplne dôverovať a zamerať sa na budovanie zmysluplných vzťahov.

Vážime si vašu dôveru, keď nám poskytujete svoje informácie a neberieme to na ľahkú váhu.

Pri vašom súkromí nerobíme ústupky. Všetky naše služby navrhujeme so zreteľom na vaše súkromie a žiadne rozhodnutie sa neprijme bez rešpektovania súkromia.

Snažíme sa o transparentnosť pri spracovávaní vašich údajov. Naše Zásady ochrany osobných údajov sme napísali jednoduchým jazykom a s dostatočným množstvom informácií. Skutočne chceme, aby ste si naše Zásady prečítali a pochopili naše postupy pri ochrane osobných údajov.

Usilovne pracujeme na zabezpečení ochrany vašich informácií, aby sme zlepšili ich bezpečnosť.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďakujeme vám, že ste si našli čas na prečítanie Zásad ochrany osobných údajov Quizany (ďalej len “Zásady”).

Vážime si, že nám v súvislosti s vašimi informáciami dôverujete a chceme si túto dôveru udržať navždy. Začíname uistením, že chápete, ktoré informácie zhromažďujeme, prečo ich zhromažďujeme, ako sa používajú a svoje voľby týkajúce sa vašich informácií. Tieto Zásady opisujú naše postupy ochrany súkromia jednoduchým jazykom a minimalizuje sa pritom právny a technický žargón.

Tieto Zásady platia od 15. mája 2018.

1. Kto sme

Spoločnosť, ktorá je zodpovedná za vaše informácie na základe týchto Zásad ochrany osobných údajov je:

Quizana s.r.o. so sídlom Borievková 4, Košice 040 22, IČO 52 283 984

2. Kde platia tieto Zásady

Tieto Zásady platia pre webové stránky, či iné služby, ktoré prevádzkuje Quizana.

3. Informácie, ktoré zhromažďujeme

Nemôžeme vám samozrejme pomôcť rozvíjať zmysluplné vzťahy bez toho, aby sme o vás mali nejaké informácie, napríklad základné údaje o profile. Zhromažďujeme tiež informácie vygenerované vtedy, keď používate naše služby, napríklad protokoly prístupu, informácie od tretích strán, napríklad keď pristupujete k našim službám prostredníctvom účtu sociálnych médií.

Informácie, ktoré nám dávate

Pri používaní našich služieb ste sa rozhodli poskytnúť nám určité informácie. Patria medzi ne tieto:

 • Keď vytvoríte účet, poskytnete nám minimálne vaše prihlasovacie údaje, niektoré základné údaje potrebné na fungovanie služby, napríklad email.
 • Keď vypĺňate svoj profil, môžete nám uviesť ďalšie informácie, ako sú podrobné údaje o vašej osobnosti, životnom štýle, záujmoch a ďalšie podrobné údaje o vašej osobe, a tiež taký obsah, ako sú napríklad fotografie a videá. Ak chcete pridať určitý obsah, napríklad obrázky alebo videá, môžete nám umožniť prístup k albumu fotografií. Niektoré z informácií, ktoré ste sa rozhodli nám poskytnúť, sa môžu v určitých jurisdikciách považovať za „špeciálne“ alebo „citlivé“, napríklad váš rasový alebo etnický pôvod, sexuálna orientácia a náboženské presvedčenie. Svojou voľbou poskytnúť tieto informácie súhlasíte s tým, že tieto informácie spracujeme.
 • Keď sa zúčastníte na prieskumoch alebo budete pôsobiť v skupinách istého zamerania, poskytnete nám informácie o našich produktoch a službách, odpovede na naše otázky a posúdenia.
 • Ak sa rozhodnete zúčastniť našich propagačných akcií, podujatí alebo súťaží, zhromažďujeme informácie, ktoré použijete na registráciu alebo vstup.
 • Ak sa obrátite na nášu asistenčnú službu helpdesk, zhromaždíme informácie, ktoré nám poskytnete počas komunikácie. Niekedy sledujeme alebo zaznamenávame túto komunikáciu na účely školení a na zabezpečenie vysokej kvality služby.
 • Ak nás požiadate, aby sme komunikovali s inými ľuďmi alebo inak spracovávali ich informácie (napríklad ak nás požiadate o zaslanie e-mailu vo vašom mene jednému z vašich priateľov), zhromažďujeme informácie o iných, ktoré nám dáte, aby sme mohli splniť vašu požiadavku.
 • Ako súčasť prevádzky služby samozrejme spracovávame aj vaše rozhovory s inými používateľmi, ako aj obsah, ktorý publikujete.

Informácie, ktoré dostávame z iných zdrojov

Okrem informácií, ktoré nám poskytnete priamo, dostávame o vás informácie aj z iných zdrojov, medzi ktoré patria:

 • Iní používatelia - môžu o vás poskytovať informácie pri využívaní našich služieb. Od iných používateľov môžeme o vás zhromažďovať informácie napríklad vtedy, keď sa na nás obrátia kvôli vám.
 • Sociálne médiá - možno svoje prihlasovacie údaje do sociálnych médií (napríklad prihlásenie do Facebooku) budete môcť používať na vytvorenie svojho účtu na Quizane a prihlásenie sa do nej. Nebudete si tak musieť pamätať ďalšie meno používateľa a heslo a umožní vám zdieľať s nami niektoré informácie z vášho účtu v sociálnych médiách.

Informácie získané, keď používate naše služby

Keď využívate naše služby, zhromažďujeme informácie o tom, ktoré funkcie ste použili, ako ste ich použili a zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim službám. Podrobnosti nájdete nižšie:

 • Informácie o používaní - zhromažďujeme informácie o vašej aktivite v našich službách, napríklad ako ich používate (napr. dátum a čas, kedy ste sa prihlásili, funkcie, ktoré ste používali, vyhľadávania, kliknutia a stránky, ktoré sa vám zobrazili, s odkazom na adresy webových stránok, na ktoré kliknete) a ako komunikujete s ostatnými používateľmi (napr. používateľmi, s ktorými vytvoríte vzťah a komunikujete, s časom a dátumom výmeny, počtom odosielaných a prijímaných správ).
 • Informácie o zariadeniach - zhromažďujeme informácie zo zariadení a o zariadeniach, ktoré používate na prístup k našim službám, vrátane:
  • o informácií o hardvéri a softvéri, ako je napríklad IP adresa, identifikátor a typ zariadenia, nastavenia a charakteristiky špecifické pre zariadenie a aplikácie, zlyhania aplikácií, identifikátory reklám (napr. AAID spoločnosti Google a IDFA spoločnosti Apple, v obidvoch prípadoch sú to náhodne generované čísla, ktoré môžete zmeniť na počiatočné hodnoty tým, že prejdete do nastavení vášho zariadenia), typ prehliadača, verzia a jazyk, operačný systém, časové pásma, identifikátory priradené k súborom cookie alebo iné technológie, ktoré môžu jednoznačne identifikovať vaše zariadenie alebo prehliadač (napr. IMEI/UDID a adresa MAC),
  • o informácie o vašom bezdrôtovom a mobilnom sieťovom pripojení, napríklad o vašom poskytovateľovi služieb a sile signálu,
 • Iné informácie s vaším súhlasom - ak nám dáte povolenie, môžeme získať rôznymi spôsobmi vaše presné geografické umiestnenie (zemepisnú šírku a dĺžku) v závislosti od služby a zariadenia, ktoré používate, vrátane pripojení GPS, Bluetooth alebo Wi-Fi. Získanie vášho geografického umiestnenia sa môže uskutočňovať na pozadí, aj keď nepoužívate tieto služby, ak povolenie, ktoré ste nám dali, výslovne povoľuje takéto získavanie. Ak odmietnete dať povolenie na získanie vášho geografického umiestnenia, nebudeme ho zisťovať.

  Podobne, ak s tým súhlasíte, môžeme zhromažďovať vaše fotografie a videá (napríklad ak chcete publikovať fotografiu, či video).

4. Súbory cookie a podobné technológie na zhromažďovanie údajov

Súbory cookie a podobné technológie (napríklad webové majáky, pixely) používame na rozpoznávanie vás a/alebo vašich zariadení. Používame ich napríklad na vaše overenie, pamätanie si vašich preferencií a nastavení, analýzu návštevnosti a trendov na stránkach, poskytovanie a meranie efektívnosti reklamných kampaní, umožnenie používania sociálnych funkcií.

Niektoré prehliadače webových stránok (vrátane Safari, Internet Explorer, Firefox a Chrome) majú funkciu „Nesledovať“ (Do Not Track, „DNT“), ktorá informuje webovú stránku, že používateľ nechce, aby sa sledovala jeho internetová aktivita. Ak webová stránka, ktorá reaguje na signál DNT, dostane signál DNT, prehliadač môže zablokovať na tejto webovej stránke zhromažďovanie určitých informácií o používateľovi prehliadača. Nie všetky prehliadače ponúkajú možnosť DNT a signály DNT ešte nie sú jednotné. Z tohto dôvodu veľa podnikov vrátane Quizany, v súčasnosti na signály DNT nereaguje.

5. Spôsob používania informácií

Hlavným dôvodom, prečo používame vaše informácie, je poskytovanie a zlepšenie našich služieb. Okrem toho používame vaše informácie na to, aby sme vám pomohli zachovávať vašu bezpečnosť a poskytli vám reklamu, ktorá vás môže zaujímať. Prečítajte si podrobnejšie vysvetlenie rôznych dôvodov, prečo používame vaše informácie, aj praktické príklady.

Na spravovanie vášho účtu a poskytovanie našich služieb

 • Vytvorenie a spravovanie vášho účtu
 • Poskytovanie zákazníckej podpory a reagovanie na vaše požiadavky
 • Komunikácia s vami o našich službách

Pomôcť vám vytvoriť vzťahy s inými používateľmi

 • Zobrazovať navzájom profily používateľov

Zabezpečiť rovnaké skúsenosti vo všetkých zariadeniach

 • Prepojiť rôzne zariadenia, ktoré používate, aby ste si mohli na nich vychutnať rovnakú skúsenosť s našimi službami. Robíme to prepojením zariadení a údajov prehliadača, napríklad, keď sa prihlásite do svojho účtu na rôznych zariadeniach alebo pomocou čiastočnej alebo úplnej IP adresy, verzie prehliadača a podobných údajov o vašich zariadeniach, aby sme ich identifikovali a prepojili.

Prinášať vám relevantné ponuky a reklamy

 • Pripravovať, zobrazovať a sledovať na našich službách a iných stránkach obsah a reklamu prispôsobenú vašim záujmom

Zlepšovať naše služby a vyvíjať nové

 • Spravovať cieľové skupiny a prieskumy
 • Vykonávať výskum a analýzu správania používateľov s cieľom zlepšiť naše služby a obsah (napríklad sa môžeme rozhodnúť zmeniť vzhľad a pocit alebo dokonca podstatne upraviť danú funkciu na základe správania používateľov)
 • Vyvíjať nové funkcie a služby (napríklad sa môžeme rozhodnúť vybudovať novú funkciu založenú na záujmoch na základe požiadaviek prijatých od používateľov).

Zabrániť podvodom alebo iným nezákonným alebo neoprávneným činnostiam, odhaľovať ich a bojovať proti nim

 • Riešiť skutočné alebo údajné nesprávne správanie na platforme aj mimo nej
 • Vykonávať analýzu údajov, aby sme lepšie pochopili a navrhli protiopatrenia namierené proti týmto činnostiam
 • Uchovávať údaje týkajúce sa podvodných činností, aby sa zabránilo ich opakovaniu

Zabezpečiť splnenie zákonných požiadaviek

 • Plniť zákonné požiadavky
 • Podporovať vymáhateľnosť práva
 • Presadzovať alebo uplatňovať naše práva, napríklad naše Podmienky používania

Ak chceme spracovať vaše informácie, ako sa opisuje vyššie, spoliehame sa na tieto právne základy:

 • Poskytovať vám naše služby - dôvodom, prečo väčšinou spracovávame vaše informácie, je plniť zmluvu, ktorú sme s vami uzavreli. Napríklad keď na vytváranie zmysluplných vzťahov plánujete používať našu službu, používame vaše informácie na udržiavanie vášho účtu a vášho profilu, aby ste boli viditeľní pre ostatných používateľov.
 • Legitímne záujmy - môžeme použiť vaše informácie v prípadoch, kde máme legitímny záujem tak urobiť. Analyzujeme napríklad správanie používateľov našich služieb, aby sme neustále zlepšovali naše ponuky, navrhli ponuky, ktoré by vás mohli zaujímať, a spracovávame informácie na administratívne účely, zisťovanie podvodov a iné právne účely.
 • Súhlas: Z času na čas vás môžeme požiadať o súhlas na používanie vašich informácií na určité konkrétne účely. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať tak, že sa na nás obrátite na adrese uvedenej na konci týchto Zásad ochrany osobných údajov.

6. Spôsob zdieľania informácií

Keďže naším cieľom je pomôcť vám vytvárať zmysluplné vzťahy, informácie o používateľoch zdieľame samozrejme hlavne s ostatnými používateľmi.

S inými používateľmi

Informácie zdieľate s ostatnými používateľmi, keď dobrovoľne zverejníte informácie v službe (vrátane vášho verejného profilu). V súvislosti s vašimi informáciami postupujte opatrne a uistite sa, že obsah, ktorý zdieľate, je taký, aký vám vyhovuje, keď je verejne viditeľný, pretože ani vy ani my nemôžeme kontrolovať to, čo urobia iní s vašimi informáciami, keď ich zdieľate.

S našimi poskytovateľmi služieb a partnermi

Využívame tretie strany, ktoré nám pomáhajú prevádzkovať a zlepšovať naše služby. Tieto tretie strany nám pomáhajú s rôznymi úlohami, vrátane hostingu a údržby dát, analýzami, marketingu, reklamy, bezpečnostných operácií.

Pre podnikové transakcie

Vaše informácie môžeme preniesť, ak sa ako celok alebo čiastočne zapojíme do fúzie, predaja, akvizície, odpredaja, reštrukturalizácie, reorganizácie, likvidácie, bankrotu alebo inej zmeny vlastníctva alebo kontroly.

Keď sa to vyžaduje zo zákona

Vaše informácie môžeme sprístupniť, ak je to primerane nevyhnutné z týchto dôvodov:

 • dodržiavať požiadavky právneho procesu, napríklad súdneho príkazu, predvolania alebo príkazu na prehliadku, vyšetrovania zo strany vlády/vyšetrovania na presadzovanie práva alebo iných právnych požiadaviek;
 • spolupracovať pri predchádzaní alebo odhaľovaní trestných činov (v každom prípade sa uplatňuje príslušné právo); alebo
 • chrániť bezpečnosť každej osoby.

Presadzovať zákonné práva

Môžeme zdieľať informácie aj vtedy:

 • ak by zverejnenie zmiernilo našu zodpovednosť v skutočnom alebo hroziacom súdnom konaní;
 • ak je to potrebné na ochranu našich zákonných práv a zákonných práv našich používateľov, obchodných partnerov alebo iných zainteresovaných strán;
 • ak chceme presadzovať naše dohody s vami; a
 • s cieľom vyšetrovať nezákonnú činnosť, podozrenia z podvodu alebo iné protiprávne konanie, predchádzať im alebo prijímať iné opatrenia týkajúce sa ich.

S vaším súhlasom alebo na základe vašej žiadosti

Môžeme požiadať o váš súhlas na sprístupnenie vašich informácií tretím stranám. V takom prípade jasne vysvetlíme, prečo chceme tieto informácie sprístupniť.

Používať a sprístupňovať iné ako osobné informácie (to znamená informácie, ktoré samy o sebe neurčujú, kto ste, napríklad informácie o zariadení, všeobecné demografické údaje, všeobecné údaje o správaní, geografické umiestnenie vo forme bez identifikovateľných informácií), môžeme v prípade akýchkoľvek vyššie uvedených okolností.

7. Prenos údajov cez hranice

Sprístupňovanie informácií uvedených v 6. časti niekedy zahŕňa prenosy údajov cez hranice, napríklad do Spojených štátov amerických a iných jurisdikcií. Ak napríklad služba umožňuje používateľom umiestnenie v Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „EHP“), ich osobné údaje sa prenášajú do krajín mimo EHP. Aby sme mohli preniesť údaje z EHP do iných krajín, používame štandardné zmluvné doložky schválené Európskou komisiou alebo inú vhodnú ochranu. Štandardné zmluvné doložky sú povinnosti pre spoločností, ktoré prenášajú osobné údaje, a zaväzujú ich chrániť súkromie a bezpečnosť vašich údajov.

8. Vaše práva

Chceme, aby ste mali svoje informácie pod kontrolou, preto vám poskytujeme tieto nástroje:

 • Nástroje Prístup/Aktualizácia v službe - nástroje a nastavenia účtu, ktoré vám pomôžu s prístupom, opravou alebo odstránením informácií, ktoré ste nám poskytli a ktoré sú priamo v rámci služby spojené s vaším účtom.
 • Povolenia zariadení - mobilné platformy majú systémy povolení pre konkrétne typy údajov a oznámení zariadenia, napríklad lokalizačné služby, tiež push notifikácie. Nastavenia vo svojom zariadení môžete zmeniť, aby ste buď súhlasili so zhromažďovaním príslušných informácií alebo zobrazením príslušných upozornení, alebo proti nim namietali. Ak to urobíte, niektoré služby môžu samozrejme úplne stratiť funkčnosť.
 • Vymazanie - svoj účet môžete vymazať pomocou príslušnej funkcie priamo v službe.

Chceme, aby ste si uvedomovali svoje práva na súkromie. Tu je niekoľko kľúčových bodov, ktoré si treba zapamätať:

 • Kontrola vašich informácií - platné zákony na ochranu osobných údajov vám môžu poskytnúť právo na kontrolu osobných informácií, ktoré o vás uchovávame (v závislosti od jurisdikcie to môže byť právo na prístup, právo na prenositeľnosť alebo varianty týchto pojmov). O kópiu svojich osobných informácií môžete požiadať tak, že takúto požiadavku zadátetu.
 • Aktualizovanie vašich informácií - ak ste presvedčení, že informácie, ktoré o vás uchovávame, sú nepresné alebo že už nie sme naďalej oprávnení ich používať a chcete požiadať o ich opravu, vymazanie alebo namietate proti ich spracovávaniu, obráťte sa na nás emailom.

Na zabezpečenie vašej ochrany a ochrany všetkých našich používateľov vás môžeme predtým, ako budeme môcť odpovedať na vyššie uvedené požiadavky, požiadať o poskytnutie dôkazu totožnosti.

Majte na pamäti, že môžeme z určitých dôvodov požiadavky zamietnuť, vrátane takých prípadov, ak je takáto požiadavka nezákonná alebo ak môže porušovať obchodné tajomstvá alebo duševné vlastníctvo alebo súkromie iného používateľa.

Možno tiež nebudeme môcť vyhovieť niektorým požiadavkám namietajúcim proti spracovaniu osobných údajov, najmä ak nám takéto požiadavky znemožnia ďalšie poskytovanie našej služby. Nemôžeme, napríklad, poskytnúť našu službu, ak nemáme váš email.

 • Odinštalovať - každé zhromažďovanie informácií aplikáciou môžete zastaviť tak, že ju odinštalujete štandardným procesom odinštalovania zariadenia. Ak odinštalujete aplikáciu zo svojho mobilného zariadenia, jedinečný identifikátor priradený k vášmu zariadeniu bude naďalej uložený. Ak aplikáciu nainštalujete znovu na to isté mobilné zariadenie, tento identifikátor dokážeme znovu priradiť k vašim predchádzajúcim transakciám a aktivitám.
 • Zodpovednosť - v niektorých krajinách, vrátane Európskej únie, máte právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov, ak máte obavy v súvislosti so spôsobom, ako spracovávame vaše osobné údaje. Tento orgán na ochranu údajov, u ktorého môžete podať sťažnosť, môže byť najmä v mieste vášho obvyklého pobytu, kde pracujete alebo kde máme sídlo.

9. Spôsob ochrany vašich informácií

Usilovne sa snažíme vás chrániť pred neoprávneným prístupom alebo zmenou, zverejnením alebo zničením vašich osobných informácií. Rovnako ako všetky technologické spoločnosti, hoci podnikáme kroky na zabezpečenie ochrany vašich informácií, nesľubujeme a nemali by ste očakávať, že vaše osobné informácie zostanú vždy bezpečné.

Pravidelne sledujeme naše systémy, aby sme zistili ich možnú zraniteľnosť a útoky a pravidelne kontrolujeme naše postupy zberu, uchovávania a spracovania informácií, aby sme aktualizovali naše fyzické, technické a organizačné bezpečnostné opatrenia.

Môžeme bez upozornenia pozastaviť vaše používanie všetkých služieb alebo ich časti, ak budeme mať podozrenie alebo zistíme porušenie bezpečnosti. Ak ste presvedčení, že váš účet alebo informácie už nie sú bezpečné, okamžite nás o tom informujte.

10. Ako dlho uchovávame vaše informácie

Vaše osobné informácie uchovávame iba dovtedy, kým ich potrebujeme na legitímne obchodné účely (ako je to uvedené v 5. časti ) a keď to povoľuje platná legislatíva. Aby sme chránili a zabezpečili našich používateľov v našich službách aj mimo nich, zavádzame bezpečnostné okno uchovávania tri mesiace po vymazaní účtu. Počas tohto obdobia sa informácie o účte uchovajú, aj keď účet už nebude v službách viditeľný.

V praxi to znamená, že odstránime alebo anonymizujeme vaše informácie po odstránení vášho účtu (po uplynutí bezpečnostného okna uchovávania) alebo po dvoch rokoch neustálej nečinnosti, s výnimkou týchto prípadov:

 • musíme plniť požiadavky príslušných právnych predpisov (napríklad niektoré „údaje o návštevnosti“ sa uchovávajú jeden rok, aby boli v súlade so zákonnými požiadavkami na uchovávanie údajov);
 • musíme ich uchovávať, aby sme preukázali súlad s platnou legislatívou (napríklad záznamy o súhlase s našimi Zmluvnými podmienkami, Zásadami ochrany osobných údajov a iné podobné súhlasy sa uchovávajú päť rokov);
 • existuje nevyriešený problém, nárok alebo spor, ktorý od nás vyžaduje, aby sme uchovávali príslušné informácie, kým nedôjde k vyriešeniu; alebo
 • tieto informácie sa musia uchovávať v súlade s našimi legitímnymi obchodnými záujmami, napríklad kvôli prevencii pred podvodmi a na zvyšovanie bezpečnosti a ochrany používateľov. Môže byť napríklad potrebné uchovávať informácie, aby sa zabránilo otvoreniu nového účtu používateľovi, ktorý to mal zakázané z dôvodu nebezpečného správania alebo bezpečnostných incidentov.

Majte na pamäti, že aj keď naše systémy sú navrhnuté tak, aby vykonávali procesy vymazávania údajov podľa vyššie uvedených pokynov, z dôvodu technických obmedzení nemôžeme sľúbiť, že sa všetky údaje vymažú v určitom časovom rámci.

11. Ochrana súkromia detí

Naše služby sú obmedzené na používateľov vo veku minimálne 16 rokov. Používateľom mladším ako 16 rokov nepovoľujeme účasť na našej platforme a nezbierame vedome osobné informácie od žiadnej osoby mladšej ako 16 rokov. Ak máte podozrenie, že používateľ je mladší ako 16 rokov, použite mechanizmus nahlasovania dostupný prostredníctvom emailu.

12. Zmeny zásad ochrany osobných údajov

Pretože vždy hľadáme nové a inovatívne spôsoby, ako vám pomôcť vybudovať zmysluplné vzťahy, môžu sa tieto zásady časom zmeniť. Oznámime vám to predtým, ako dôjde k významným zmenám, aby ste mali čas tieto zmeny preskúmať.

13. Ako sa na nás obrátiť

Ak máte otázky týkajúce sa Zásad ochrany osobných údajov, môžete sa na nás obrátiť takto:

Online na email: info@quizana.com

Článok VII.

Záverečné ustanovenia

 1. Pre právne vzťahy vyplývajúce z týchto podmienok platí len právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že používateľ nie je občanom SR.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť alebo doplňovať, v takom prípade zmenu alebo doplnenie podmienok zverejní na serveri Quizana, pričom na právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom sa použijú vždy aktuálne podmienky. Prevádzkovateľ o zmene podmienok okrem zverejnenia bude informovať aj iným vhodným spôsobom (napríklad mailom alebo notifikáciou na serveri). V prípade, ak používateľ nesúhlasí so zmenou podmienok, tak je oprávnená požiadať o dobrovoľné zrušenie registrácie alebo zrušiť registráciu len prostredníctvom servera, ak server takúto možnosť umožňuje, alebo ak ide o neregistrovaného používateľa, tak len prestať využívať služby servera. Ak používateľ po zmene podmienok registráciu jednostranne nezruší alebo ďalej pokračuje vo využívaní služieb servera, má sa za to, že so zmenou podmienok súhlasí.
 3. Na vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka SR.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na serveri.

Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely

 1. Týmto ako dotknutá osoba udeľujem spoločnostiQuizana s.r.o.so sídlom Borievková 4, Košice 040 22, IČO 52 283 984 ako prevádzkovateľovi v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „zákon o ochrane osobných údajov“) súhlas so spracovaním dobrovoľne poskytnutých osobných údajov v rozsahu –meno, priezvisko, e- mail – na zasielanie marketingových ponúk prostredníctvom elektronickej pošty - zasielanie informačných e-mailov v súvislosti s predmetom služieb poskytovaných prevádzkovateľom a ohľadom obchodných ponúk o tovaroch, službách, udalostiach (informovanie o novinkách, zľavách a akciách). Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu určitú, a to na celú dobu existencie registrácie mojej osoby u prevádzkovateľa na jeho serveri $Quizana, ktorý prevádzkuje prevádzkovateľ, prostredníctvom ktorého som súhlas aj udelil. Prevádzkovateľ po uplynutí doby, na ktorú mu bol udelený tento súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov zabezpečí bezodkladne likvidáciu týchto osobných údajov. Súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať kedykoľvek písomnou formou na adrese prevádzkarne prevádzkovateľa.
 2. V prípade neaktuálnosti Vami poskytnutých osobných údajov, po splnení účelu alebo po podaní námietky budú Vaše osobné údaje zlikvidované.
 3. Ochrana Vašich osobných údajov sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom Vaše práva ako dotknutej osoby sú upravené najmä v § 28 zákona o ochrane osobných údajov a to napr. právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú Vaše osobné údaje spracúvané; vo všeobecne zrozumiteľnej forme požadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania; požadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, alebo ktorých účel spracovania sa skončil a pod.
 4. Zodpovedáte za úplnosť, pravdivosť a správnosť osobných údajov, ktoré ste zavyššie uvedeným účelom poskytol prevádzkovateľovi. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov ste povinný ich zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
 5. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že Vaše osobné údaje spracúva len na vyššie uvedené účely a v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, a to za použitia vhodných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.