Quizana’s Terms and Conditions of Use
Článok I.Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 1. Obchodná spoločnosť Quizana s.r.o. so sídlom Borieková 4, Košice 040 22, IČO 52 283 984 ďalej len "prevádzkovateľ") je prevádzkovateľom serveru "Quizana" a poskytovateľom služby prostredníctvom serveru "Quizana" (ďalej na účely týchto podmienok tiež len ako "server").
 2. Používateľom serveru je každá fyzická osoba, ktorá prostredníctvom siete internet vstupuje na server Quizana a následne aj využíva služby serveru Quizana (ďalej len ako "používateľ" alebo "používatelia") poskytované prevádzkovateľom. Používateľom môže byť registrovaný používateľ alebo aj neregistrovaný používateľ. Na riadne a aktívne využívanie všetkých služieb serveru je oprávnený len registrovaný používateľ a riadne a aktívne využívanie všetkých služieb serveru je preto podmienené riadnou registráciou používateľa. Neregistrovaný používateľ je oprávnený využívať služby serveru len v obmedzenom rozsahu určenom prevádzkovateľom alebo vôbec.
 3. Prevádzkovateľ vydáva tieto podmienky používania serveruQuizana (ďalej len "podmienky") za účelom úpravy vzájomných práv a povinností prevádzkovateľa a jednotlivých používateľov pri poskytovaní služby prevádzkovateľom prostredníctvom serveruQuizana a pri využívaní tejto služby jednotlivými používateľmi.
 4. Služby poskytované prostredníctvom serveru Quizana sú predovšetkým:
  • možnosť vytvárania a následného vkladania vlastných testov (kvízov) na server pre jednotlivých používateľov v akomkoľvek svetovom jazyku a akéhokoľvek tematického zamerania, obsah ktorých musí však byť vždy plne v súlade s týmito podmienkami,
  • používanie (vyplňovanie za účelom vyhodnotenia) zverejnených testov (kvízov) na serveri,
  • čítanie príspevkov, vytváranie a vkladanie vlastných príspevkov v rámci diskusie na serveri,
  • používanie ostatných dostupných služieb servera Quizana.
 5. Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a registrovaným používateľom služby na serveri Quizana vzniká na základe registrácie na serveri v súlade s týmito podmienkami.
 6. Tieto podmienky sa v primeranom rozsahu vzťahujú aj na neregistrovaného používateľa, primerane v závislosti od rozsahu možností využívania služieb neregistrovaným používateľom a ich úprave týmito podmienkami.
Článok II.Registrácia používateľa
 1. Riadne a aktívne využívanie všetkých služieb serveru je oprávnený len registrovaný používateľ a riadne a aktívne využívanie všetkých služieb serveru je preto podmienené riadnou registráciou používateľa.
 2. Využívanie všetkých služieb registrovaným používateľom je v súčasnosti bezplatné. Registrovaný používateľ berie na vedomie, že využívanie niektorých služieb môže byť v budúcnosti spoplatnené, ak sa tak stane, bude o tom používateľ vopred informovaný a bude môcť vyjadriť svoj súhlas s využívaním aj spoplatnených služieb, pričom v takom prípade by došlo aj k zmene týchto podmienok.
 3. Neregistrovaný používateľ je oprávnený využívať služby serveru len v obmedzenom rozsahu určenom prevádzkovateľom alebo vôbec.
 4. Registrácia sa vykonáva elektronicky prostredníctvom serveraQuizana riadnym vyplnením registračného formulára a odoslaním registračných údajov na server, pričom podmienkou registrácie je tiež vyjadrenie súhlasu s týmito podmienkami.
 5. Riadnym vyplnením registračného formulára sa rozumie úplné vyplnenie všetkých požadovaných údajov. Vyplnené údaje používateľa musia byť v súlade so skutočným stavom, správne a pravdivé. Vyplnené údaje tvoria registračný profil používateľa, ktorý je možné kedykoľvek upraviť. Používateľ je povinný zmeny v registračných údajoch bez zbytočného odkladu upraviť prostredníctvom servera v položke "upraviť profil".
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo registráciu odmietnuť zrušením registrácie. Odmietnuť registráciu je prevádzkovateľ oprávnený najmä, ak sa po vyplnení registrácie zistí, že vyplnené registračné údaje sú v rozpore s týmito podmienkami.
 7. Právny vzťah medzi prevádzkovateľom a registrovaným používateľom vzniká momentom úspešného vykonania registrácie registrovaného používateľa zriadením registračného užívateľského profilu (ďalej len ako "profil"). Registrácia platí na dobu neurčitú.
 8. Registrovaný používateľ využíva služby pre registrovaného užívateľa servera prihlásením sa do svojho profilu, do momentu prihlásenia a od momentu odhlásenia používateľ využíva len služby určené pre neregistrovaného používateľa.
 9. Údaje v profile používateľa (vrátane prístupového hesla) je oprávnený zmeniť len používateľ alebo v prípade porušenia týchto podmienok používateľom aj prevádzkovateľ z vlastného podnetu.
 10. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za bezpečnosť a uchovanie prístupového hesla používateľa k svojmu profilu a nie je povinný zvolené heslo akoukoľvek cestou používateľovi zasielať. V prípade straty hesla prevádzkovateľ na dôvodnú žiadosť používateľa oznámi dočasné heslo na e-mailovú adresu v profile používateľa za účelom zmeny hesla používateľom.
 11. Používateľ je povinný uchovávať prístupové heslo k profilu takým spôsobom, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu. V prípade straty alebo prezradenia prístupového hesla k profilu tretím osobám prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu alebo zneužitie údajov alebo zneužitie profilu.
 12. V prípade zneužitia profilu na žiadosť používateľa alebo aj z vlastného podnetu prevádzkovateľ môže zrušiť registráciu registrovaného používateľa.
 13. Prevádzkovateľ je oprávnený v súlade s týmito podmienkami jednostranne dočasne obmedziť prístup k serveru alebo celkom zrušiť registráciu aj bez predchádzajúceho upozornenia, najmä z nasledovných dôvodov:
  • v prípade porušenia týchto podmienok používateľom,
  • v prípade porušenia všeobecne záväzného právneho predpisu SR používateľom,
  • v prípade nerešpektovania výzvy prevádzkovateľa urobenej v súlade s týmito podmienkami alebo všeobecne záväzným právnym predpisom SR,
  • v prípade absencie aktivity používateľa po dobu podľa týchto podmienok alebo pravidiel servera,
  • v prípade porušenia práv prevádzkovateľa alebo iného používateľa používateľom,
  • v prípade nezaplatenia dohodnutej ceny za používanie služieb riadne a včas, ak budú spoplatnené.
  Dočasné obmedzenie prístupu k serveru alebo jednostranné zrušenie registrácie prevádzkovateľ oznámi používateľovi až dodatočne na e-mailovú adresu uvedenú v profile používateľa s uvedením dôvodu. Opätovná registrácia takto zrušenej registrácie podľa tohto bodu podmienok je možná len so súhlasom prevádzkovateľa, ktorý nie je povinný súhlas udeliť a opätovnú registráciu akceptovať.
 14. Používateľ môže prevádzkovateľa požiadať o zrušenie registrácie alebo tak urobí sám prostredníctvom servera, ak server takúto možnosť umožňuje. Prevádzkovateľ takejto žiadosti vyhovie bez zbytočného odkladu zrušením registrácie, ak server takúto možnosť neumožňuje. Opätovná registrácia je možná kedykoľvek po dobrovoľnom zrušení registrácie.
 15. Momentom zrušenia registrácie právny vzťah medzi prevádzkovateľom a registrovaným používateľom podľa týchto podmienok zaniká.
 16. Registrovať sa môže len fyzická osoba, ktorá dosiahla vek 16 rokov.
 17. Server umožňuje prihlásenie aj prostredníctvom sociálnej siete facebook. V takom prípade sa tieto podmienky použijú primerane aj na prihlásenie vykonané prostredníctvom sociálnej siete facebook a prihlásenie prostredníctvom sociálnej siete facebook sa považuje za registráciu podľa týchto podmienok so všetkými právami a povinnosťami z toho plynúcimi.
Článok III.Zodpovednosť používateľa za obsah zverejnených údajov
 1. Používateľ v celom rozsahu zodpovedá za dáta alebo obsah ním zverejňovaných údajov na serveri prevádzkovateľa a zbavuje tak prevádzkovateľa povinností vyplývajúcich z nárokov akejkoľvek osobnej alebo majetkovej povahy uplatňovaných voči nemu tretími osobami. Prevádzkovateľ tak nezodpovedá za dáta, informácie a obsah sprístupnený a uverejnený používateľom. Prevádzkovateľ nezodpovedá ani za obsah profilu, testov alebo príspevkov do diskusie. Používateľ sa zaväzuje nahradiť prevádzkovateľovi prípadnú škodu, ktorá mu vznikla ako následok porušenia týchto podmienok alebo všeobecne záväzných právnych predpisov používateľom alebo osobou, ktorej toto konanie užívateľ umožnil.
 2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo obsah (najmä obsah profilu, testu alebo príspevok v diskusii) zverejňovaný používateľom odstrániť, ak je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo s týmito podmienkami alebo s dobrými mravmi.
 3. Používateľ súhlasí s tým, že názory, prejavy, podnety, pripomienky, texty, obrázky, videá alebo iné príspevky, ktoré zverejní na serveri (ďalej len "príspevky") je prevádzkovateľ oprávnený použiť za účelom prezentácie a propagácie vlastných produktov alebo služieb alebo tohto servera. Používateľ týmto udeľuje bezplatný, nevýhradný, vecne a miestne neobmedzený súhlas na použitie príspevkov. Platnosť súhlasu je obmedzená na dobu trvania platnosti registrácie u prevádzkovateľa. Zrušením registrácie však prevádzkovateľ nie je povinný tieto príspevky akokoľvek použiť a je ich oprávnený kedykoľvek zo servera odstrániť v časti alebo v celom rozsahu.
 4. Používateľ týmto vyslovuje v súlade s § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších právnych predpisov súhlas so zasielaním e-mailov a SMS správ na kontaktné adresy, ktoré uviedol pri registrácii v profile, s tým, že e-mail alebo SMS správa podľa môže mať informačný alebo reklamný charakter a ich pôvodcom je prevádzkovateľ. Tento súhlas so zasielaním e-mailov alebo SMS správ môže používateľ však kedykoľvek odvolať oznámením prevádzkovateľovi zaslaním e-mailu na adresu uvedenú na serveri. Odvolanie súhlasu sa netýka e-mailov, ktoré prevádzkovateľ zasiela používateľovi akokoľvek v súvislosti s jeho registráciou na serveri alebo sú inak nevyhnutné pre využívanie služieb servera v súlade s týmito podmienkami.
Článok IV.Práva a povinnosti prevádzkovateľa a používateľa
 1. Používateľ vyjadruje súhlas so zobrazovaním reklamy na serveri a zasielaním reklamných e-mailov prevádzkovateľom na adresu uvedenú v jeho profile ohľadom výrobkov alebo služieb tretích osôb.
 2. Používateľ je povinný:
  • používať služby poskytované prevádzkovateľom v súlade s týmito podmienkami, ďalej všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi,
  • oznámiť prevádzkovateľovi všetky známe skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť prevádzkovateľovi vznik akejkoľvek škody a/alebo poškodiť meno prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu,
  • zabezpečiť, aby využívaním služby používateľom neboli porušované práva alebo oprávnené záujmy tretích osôb alebo prevádzkovateľa,
  • neurážať a neobťažovať ostatných používateľov v diskusii alebo iným spôsobom na serveri,
  • nesnažiť sa neoprávnene prihlásiť na server prostredníctvom iného používateľského profilu a neprihlasovať sa neoprávnene na server prostredníctvom iného používateľského profilu,
  • nepoškodzovať práva iných používateľov,
  • žiadnym spôsobom kdekoľvek na serveri, najmä v profile, v testoch alebo v diskusii neumiestňovať alebo nezverejňovať alebo nepropagovať:
   1. erotický alebo pornografický materiál alebo obsah alebo odkazy naň,
   2. názory alebo obsah podnecujúci k diskriminácii alebo k neznášanlivosti na základe pohlavia, náboženského vyznania alebo viery, rasy, príslušnosti k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotného postihnutia, veku, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, farby pleti, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia alebo z dôvodu oznámenia kriminality,
   3. názory alebo obsah podnecujúci k národnostnej, rasovej alebo etnickej neznášanlivosti,
   4. názory alebo obsah propagujúci fašistickú alebo komunistickú ideológiu alebo iné podobné všeobecne odsudzované ideológie,
   5. akékoľvek iné názory alebo obsah v rozpore so zákonom, najmä hanlivý, urážlivý, výhražný, vulgárny, obscénny obsah alebo obsah, ktorý podporuje jednanie vedúce k priestupku a/alebo trestnému činu alebo k ľudskej neznášanlivosti, alebo ktorý takéto konanie schvaľuje,
   6. názory alebo obsah propagujúci akékoľvek násilie alebo obsah podnecujúci k nenávisti,
   7. názory alebo obsah propagujúci alebo schvaľujúci vojnu, kruté alebo inak neľudské konanie,
   8. obsah schvaľujúci trestný čin alebo vychvaľujúci jeho páchateľa,
   9. politické názory,
   10. obsah prezentujúci alebo propagujúci politickú stranu alebo hnutie alebo ich predstaviteľov,
   11. obsah ohrozujúci oprávnené záujmy prevádzkovateľa, najmä obsah propagujúci rovnaké alebo podobné služby, ako poskytuje prevádzkovateľ prostredníctvom tohto servera alebo iných jeho serverov,
   12. reklamu, najmä prezentáciu alebo propagáciu výrobkov alebo služieb súvisiacu s obchodnou, podnikateľskou alebo inou zárobkovou činnosťou s cieľom uplatniť výrobky alebo služby na trhu,
   13. obsah prezentujúci alebo propagujúci alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, schvaľujúci alebo zľahčujúci užívanie týchto látok,
   14. obsah prezentujúci, či propagujúci lieky viazané na lekársky predpis, omamné a psychotropné látky,
   15. obsah majúci charakter odborného poradenstva, ktorého poskytovanie je viazané na zákonnú licenciu alebo povolenie alebo iné oprávnenie,
   16. obsah majúci charakter poskytovania služby za odplatu alebo bezplatne, okrem využívania služieb servera používateľom najmä vkladaním testov,
   17. obsah prezentujúci alebo propagujúci zbrane, výbušniny a strelivo,
   18. vulgarizmy, slovné spojenia, výrazy alebo názory v rozpore s dobrými mravmi,
   19. obsah ohrozujúci fyzický, psychický vývin maloletých alebo ohrozujúci mravnú výchovu mládeže,
   20. nepravdivé, neoverené alebo zavádzajúce alebo klamlivé informácie o tretích osobách,
   21. odkazy na server so zameraním na zakázaný obsah podľa týchto podmienok alebo iný reklamný obsah,
   22. obsah porušujúci autorské práva, práva duševného vlastníctva, iné vlastnícke práva, práva na ochranu osobnosti, práva na ochranu obchodného tajomstva, know-how a obchodného mena, práva na ochranu spotrebiteľa,
   23. písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy bez jej výslovného a preukazného súhlasu,
   24. obsah, ktorého umiestnením alebo zverejnením dochádza k akémukoľvek porušovaniu zákona.
 3. Používateľ berie na vedomie, že služby servera Quizanavyužíva na vlastné riziko a na vlastnú zodpovednosť a prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za prípadné zneužitie profilu alebo poškodenie práv používateľa tretími osobami najmä z dôvodu straty prístupového hesla alebo aj z iných dôvodov, za ktoré prevádzkovateľ v zmysle zákona nemôže niesť zodpovednosť.
 4. Používateľ nesmie používať žiadne aplikácie alebo iné prostriedky, ktoré by ho týmto akokoľvek zvýhodňovali pri vyhodnocovaní testov.
 5. Používateľ súhlasí s tým, že výsledky jeho hodnotení budú zverejnené v celkových hodnoteniach používateľov servera (rebríčkoch). Tento súhlas je podmienkou platnosti registrácie.
 6. Používateľ súhlasí s tým, že vyplňovaním testov môže byť zaradený aj do prebiehajúcej súťaže o vecné ceny na serveri, pričom presné vymedzenie predmetu a lehoty súťaže, druh cien a podmienky súťaže budú zverejnené na serveri pre konkrétnu súťaž.
 7. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú používateľovi priamo, či nepriamo alebo len náhodne v dôsledku využívania služieb servera používateľom alebo v dôsledku nemožnosti využívania služieb servera používateľom alebo tretími osobami.
 8. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nepretržitú prevádzku služieb servera alebo za bezchybnú činnosť bezplatných služieb servera a za škody s týmto spojené používateľovi.
 9. Prevádzkovateľ je oprávnený aj bez udania dôvodu obmedziť alebo pozastaviť prevádzku servera, pokiaľ dôjde k obmedzeniu alebo pozastaveniu poskytovania bezplatných služieb servera.
Článok V.Reklamačné podmienky a podávanie sťažností alebo podnetov
 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za to, že len platené služby servera budú poskytované riadne a včas.
 2. Reklamáciou sa pre účely podmienok rozumie uplatnenie práva používateľa zo zodpovednosti za vady alebo nedostatky alebo chyby poskytovanej platenej služby prevádzkovateľom používateľovi.
 3. Reklamácia platených služieb sa uplatňuje podľa Reklamačného poriadku servera, ktorý obsahuje informácie o postupe, uplatňovaní a vybavovaní reklamácie platených služieb. Prevádzkovateľ vydá Reklamačný poriadok v momente, kedy začne s poskytovaním platených služieb.
 4. Používateľ je oprávnený zaslať prevádzkovateľovi sťažnosť alebo podnet týkajúci sa buď služieb servera alebo iných používateľov, a to len e-mailom na e-mailovú adresu prevádzkovateľa uvedenú pre tento účel na serveri Quizana. Sťažnosť alebo podnet musí obsahovať:
  • označenie, že či ide o sťažnosť alebo podnet,
  • čoho sa týka, pričom sťažnosť alebo podnet sa môže týkať len služieb tohto servera alebo iných používateľov,
  • údaje o používateľovi z profilu,
  • presný dôvod sťažnosti alebo podnetu,
  • navrhovaný spôsob riešenia,
  • pričom musí byť zrejmé, že nejde o reklamáciu platených služieb servera.
 5. Prevádzkovateľ nie je povinný zaoberať sa sťažnosťou alebo podnetom, ktoré neobsahujú vyššie uvedené náležitosti, a ani o tomto upovedomiť používateľa.
 6. Prevádzkovateľ nie je povinný sťažnosti alebo podnetu vyhovieť, a to najmä, ak sú sťažnosť alebo podnet nedôvodné alebo sa týkajú bezplatných služieb servera, za ktorých bezporuchovosť nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť. Prevádzkovateľ sťažnosť alebo podnet vybaví v lehote ním určenej. O vybavení sťažnosti alebo podnetu upovedomí používateľa e-mailom na adresu v jeho profile. Prevádzkovateľ, nakoľko nejde o reklamáciu platených služieb servera, nie je povinný sťažnosti alebo podnetu vyhovieť, avšak sťažnosti alebo podnety bude vybavovať v dobrej viere, pričom sťažnosti vyhovie najmä vtedy, ak by používateľ bol preukázateľne nevybavením sťažnosti hrubo poškodený prevádzkovateľom na svojich právach v zmysle zákonov SR.
 7. Používateľ berie na vedomie, že sťažnosť alebo podnet sa netýkajú platených služieb servera, na ktoré je určená reklamácia podľa Reklamačného poriadku, ak takéto prevádzkovateľ poskytuje.
Článok VI.Ochrana osobných údajovČlánok VII.Záverečné ustanovenia
 1. Pre právne vzťahy vyplývajúce z týchto podmienok platí len právo Slovenskej republiky, a to aj v prípade, že používateľ nie je občanom SR.
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky meniť alebo doplňovať, v takom prípade zmenu alebo doplnenie podmienok zverejní na serveri Quizana, pričom na právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom sa použijú vždy aktuálne podmienky. Prevádzkovateľ o zmene podmienok okrem zverejnenia bude informovať aj iným vhodným spôsobom (napríklad mailom alebo notifikáciou na serveri). V prípade, ak používateľ nesúhlasí so zmenou podmienok, tak je oprávnená požiadať o dobrovoľné zrušenie registrácie alebo zrušiť registráciu len prostredníctvom servera, ak server takúto možnosť umožňuje, alebo ak ide o neregistrovaného používateľa, tak len prestať využívať služby servera. Ak používateľ po zmene podmienok registráciu jednostranne nezruší alebo ďalej pokračuje vo využívaní služieb servera, má sa za to, že so zmenou podmienok súhlasí.
 3. Na vzťahy medzi prevádzkovateľom a používateľom, ktoré nie sú upravené v týchto podmienkach, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka SR.
 4. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na serveri.
Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely
For everyone who want to know more
© 2024 Quizana